Меню Затваряне

Устав

българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА, ОСТЕОАРТРОЗА И ДРУГИ РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 27.11.2006 г., изменен на общо събрание на 04.08.2020 г., посл.изм. 16.09.2022

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

 • „БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА, ОСТЕОАРТРОЗА И ДРУГИ РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ / БМДООДРЗ / е колективен член на Съюза на Научните и медицински Дружества / СНМД /.
 • Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
 • Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
 • Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА, ОСТЕОАРТРОЗА И ДРУГИ РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“.

 • Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
 • Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София – 1612., Столична община, район „Красно село”, ул. „Урвич“ № 13, Клиника по ревматология

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и ще осъществява дейност в областта на общохуманни цели на равноправна и демократична основа, в полза на членовете си, изразяваща се в Създаване на Интернет страница,

Създаване на информационни издания на Сдружението за публикуване на становища, мнения и изследвания, включващи разработки на медицински въпроси;

Публикации в определени от Сдружението или принадлежащи на него печатни издания в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания;

Организиране на работни и международни срещи, посветени на обобщаване и  изучаване на медицински въпроси свързани с остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания;

Организиране курсове, семинари, международни конгреси и професионални срещи за повишаване квалификацията на специалисти в тази област;

Проучване на международния опит;

Осъществяване на взаимодействие и създаване на контакти с държавни органи и институции и др.

 • Допълнителна стопанска дейност /издателска, научно-изследователска, квалификационна и др. / ще се извършва съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

  • А/ Научноизследователски:
 • Организиране изследвания и системно обобщаване новостите в обастта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания, както в Република България, така и в чужбина;
 • Разработване програми за развитието на научните тенденции в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания, на база вътрешен и международен опит;
 • Подпомага изработването на Национална програма за диагноза, профилактика и лечение на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания.
  • Б/ Благотворителни и сопиални:
 • Подпомагане и стимулиране квалификацията на специалисти в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания;
 • Подпомагане семействата на лекари в социално – икономически затруднения;
 • Творческо и професионално израстване на членовете на БМДООИРЗ и защита на техните интереси.
 • Изработване на модели за обучение на лекари, рискови групи от населението за развитието на остеопороза и остеоартроза и други ревматични заболявания, както и на болните от тези заболявания.
  • В/ Културни
 • Подпомагане развитието на научното знание в областта на медицината и най-вече
 • в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания, неговото разпространение и приложение за;
 • повишаване нивото на здравната култура на гражданите;
  • Г/ Интегпапионни
 • Създаване на международно партньорство и сключване на споразумения за сътрудничество със сходни организации в чужбина.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. (1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са всички средства, незабранени от закона /дарения, членски внос и др. /

 • Основни задачи за постигане на целите:

а/ Провежда професионално-квалификационна и информационна дейност по проблемите на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания.

б/ Взема участие в решаването на конкретни научни задачи в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания,

в/ Иницира и участва в разработването на инструкции, указания и други материали по проблемите на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания.

г/ Участва в разработването на мнения, анализи и експертни предложения по приложението на наши и чужди постижения в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания.

д/ Оказва научна и методична помощ по проблемите на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания в здравната система на страната.

е/ Взаимодейства с други научни медицински сдружения и/или самостоятелно организира научни прояви, осъществява международни контакта и членство в международни организации.

ж/ Подпомага разработването и реализирането на творческите идеи и инициативи на своите членове във взаимодействие с Висшите медицински институти и Медицински центрове

з/ Подпомага издаването на специализирана медицинска литература, на информационни материали за лекари, рискови контингенти и болни с ревматични заболявания, както и научно-популярни издания по проблемите на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания. Осъществява сътрудничество със средствата за масово осведомяване.

 1. II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

 • Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
 • Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, лекар или друго лице с висше образование което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане,

работи или има интереси в областта на остеопорозата и остеоартрозата и други ревматични заболявания, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.  9. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася ежемесечно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

 

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.
 • При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.
 • Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататьшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
 • Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос за период от 1 година, без уважителни причини и неучастие в дейността на сдружението.

Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер, определен по решение на Общото събрание и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

 • По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2 / 3 от членовете на сдружението.
 • Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
 • Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
 • Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. може да извършва стопанска дейност като тази дейност е допълнителна спрямо основнаха такава, свързана е с нея и служи само за осъществяване целите на Сдружението.
 2. Решение за извършване на стопанска дейност се взема от Управителния съвет, като в решението задължително се определя вида на стопанската дейност и начина на осъществяването й.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

 • Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от Общото събрание на сдружението.

IV УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

 • Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
 • Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
 • Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 • Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации,
 12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 13. приема бюджета на сдружението,
 14. взема решения относно дължимостга и размера на членския внос;
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 12 месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

 • Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 • Свикването се извършва чрез покана, публикувана в ТРРЮЛНЦ и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
 • Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя на Общото събрание.

 • В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

 • Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителя на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 • Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

 • Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
 • Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) членове, които са членове на сдружението.
 • Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
 • Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три

члена, е с мандат от четири години.

 • Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

 • Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
 • Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си. Председателят на УС представлява сдружението пред трети лица и изпълнява всички функции на изпълнителен директор до избор на изпълнителен директор/и.
 • Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението
 • Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 • Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на

сдружението.

 • Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
 • Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
 • Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
 • Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 • Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които

са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстваш член не може да представлява повече от един отсъстващ. Спъсък с имената на присъстваащите се удостоверява от председателя на управителния съвет.

 • Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.34, ал. 8 от устава, които се вземат с мнозинство от 2 /3 от всички членове. За взетите решения на УС се съставя протокол, който се подписва от председателя на управителния съвет, и от избраните за секретар и преброител на гласовете.
 • Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява за протокола от председателствуващия заседанието.
 • Извън случаите изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени,
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36, Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 38. (1) Управителният съвет може да възлага управлението и представителството на сдружението на един или повече от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

 • Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е оправомощен изрично за това от Управителния съвет.
 • Изпълнителният директор:
 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество и парични средства, представлява сдружението пред трети лица.
 2. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет,
 3. представлява сдружението пред трети лица; изпълнява и други допълнителни функции, които са му възложени от Управителния съвет.
 4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
 5. Председателят на Управителния съвет от името на сдружението може да сключи договор с изпълнителен директор, в който се уговарят конкретните -нрава и задължения, включително управлението и разпореждането със паричните средстава на сдружението, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.
 6. До избор на изпълнителен директор и сключване на договор по чл. 38, ал. 3, т. 6 от настоящия Устав дейността на изпълнителния директор се осъществява от Председателя на Управителния съвет. В случай на необходимост председателят на УС може да упълномощи за конкретни действия по чл. 38 ал. 2 и трети лица.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

 • Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, определен също от Общото събрание на членовете на сдружението.
 • В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за два месеца.
 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ Документи по годишното приключване

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация ори спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения,“Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 • Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
 1. V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 47. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Ликвидация

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

 • Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
 • Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правила, приети с решение на Общото събрание.
  • (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА, ОСТЕОАРТРОЗА И ДРУГИ РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /БМДООДРЗ/, състояло се на 27.11.2006 г. в гр. София, подписан от учредителите и изменен с решение на Общо събрание, състояло се на 04.08.2020 г., последно изменение от 16.09.2022.