Меню Затваряне

Програма на конференцията на БМДОО 2018

16 ноември 2018 г – петък

16:00   16:15   ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ           

16:15   16:30   Административни проблеми на ревматично болните
Янева, А., Д. Янев, Ж. Янков

 

СЕСИЯ ОСТЕОПОРОЗА                    

Модератор: Ан. Баталов
Секретар: П. Тодоров

16:30   16:45   Локализирана остеопетроза на фемура
Тодоров П., И. Яков, С. Терзийска, А. Баталов

16:45   17:00   Артропатия на Шарко (Charcot)
Тодоров П., А. Маринков, А. Баталов

17:00   17:15   Случай на остеопороза  при мъж със Сидром на Клайнфелтър
Кирилова, Е., Кирилов, Н., Владева, Ст., Ст. Тодоров

17:15   17:30   Остеопороза при мъж със склеродермия
Кирилов, Н., Кирилова, Е., Владева, Ст., Ил. Попов

17:30   18:10   СИМПОЗИУМ АБВИ

Какво ново за Humira!
Лектор: проф. Зл. Коларов

18:10   19:10   СИМПОЗИУМ НОВАРТИС

Как да мислим “биологично“ в дългосрочен аспект при диагнозите ПсА и АС
Модератори: проф. Зл. Коларов, проф. Ан. Баталов

Ролята на имуногенността в дългосрочната ефективност на биологичното лечение
Лектор: д-р С. Желева

Секукинумаб: 5-годишна ефективност при ПсА
Лектор: д-р Св. Димитров

Секукинумаб:  5-годишна ефективност при АС
Лектор: д-р Ив. Казмин

19:10   20:10   СИМПОЗИУМ ИНТЕЛЕКТ ФАРМА

„GUNA нискодозирани цитокини в ревматологията”
Лектор: Алесандро Пера, GUNA S.p.a., Италия

Представяне клинични случаи на пациенти с остеопения, лекувани с Osteobios
Лектор: д-р Р. Несторова

20:45              Посрещане с „Добре дошли“                

 

17 ноември 2018 – събота

СЕСИЯ „ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И КРИСТАЛНИ АРТРОПАТИИ“ – I част                  

Модератор: проф. Р. Стоилов
Секретар: д-р Вл. Бояджиева

8:30     8:45     Пациентка с анкилозиращ спондилит или лесно ли се лекува болестта на Бехтерев?
Горанов, Ив.

8:45     9:00     Рискове от биологичното лечение при пациенти с АС
Бояджиева, Вл., Н. Стоилов, Р. Стоилов, Д. Фердинандов

9:00     9:20     Мястото на ксБПАРЛП при лечението на РА
Иванова, М., Н. Стоилов, Вл. Бояджиева, Р. Стоилов

9:20     9:40     Ремисията при РА – реалност или мечта?
Стоилов, Р., Вл. Бояджиева,  Н. Стоилов, М. Иванова

9:40     9:45     пауза

9:45     10:45   СИМПОЗИУМ  АМДЖЕН

АМДЖЕН и хроничните заболявания на 21-ви век: Перспективата на човешката генетика и биотехнологиите

Модератор: проф. Ан. Баталов

Лектори:
Проф. Р. Рашков
Проф. Р. Стоилов
Проф.  Зл. Коларов
Д-р Кр. Чемишанска
Д-р Р. Несторова

10:45   11:00   Кафе пауза   

11:00 – 12:30 СИМПОЗИУМ ПФАЙЗЕР

С поглед към пациента при лечението на ревматологични заболявания

Модератор: проф. Зл. Коларов

  1. Имуногенност и ревматологични заболявания
    Лектор: проф. Р.Рашков
  2. Фармакология на tofacitinib
    Лектор: доц. М. Генева-Попова
  3. Потребности на пациентите при ревматоиден артрит
    Лектор: д-р Д. Калинова

12:30 13:15 МЕДИЦИНСКИ СИМПОЗИУМ РОШ

Ревматоиден артрит и сърдечно-съдов риск

Модератор: проф. Ан. Баталов
Лектор: д-р Св. Димитров

13:15   14:15   ОБЯД

СЕСИЯ „ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И КРИСТАЛНИ АРТРОПАТИИ“ – II част     

Модератор: доц. Н. Николов
Секретар: д-р Р. Несторова

14:15   14:30   Macrophage activation syndrome complicating systemic juvenile idiopathic arthritis associated with acute hepatitis A infection
Дамяновска, Л.

14:30 14:45 Ретроперитонеална фиброза при пациентка със синдром на Чърк Щраус
Ф. Гучев, Н. , Л. Дамяноваска

14:45   15:00   Подагра – грешки в терапевтичния подход
Николов, Н.

15:00   15:15   Защо използването на Мускулоскелетния ултразвук е толкова важно в  грижата за болните от подагра?
Несторова, Р.

15:15   16:00   СИМПОЗИУМ РОШ

RoActemra- биологичната монотерапия в реалната клинична практика

Модератор: проф. Р. Стоилов
Лектор: д-р С. Желева

16:00   16:15   кафе пауза

16:15   16:45 БОЛЕСТТА НА ЦАРЕТЕ – документален филм
Сценарий: Зл. Коларов
Режисьор: В. Фиданова-Коларова

СЕСИЯ „СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН“
Модератор: проф. Р. Рашков
Секретар: д-р Д. Калинова

16:45   17:00   Миозити – синдром на Eaton-Lambert. Статинова миопатия
Калинова, Д., Р. Рашков

17:00   17:15   Белодробна артериална хипертония – съвременни тенденции в диагнозата и лечението
Решкова, В., Д. Калинова, Цв. Йонева, Р. Рашков

17:15   17:30   Болна със системен еритемен лупус, високи pANCA антитела и терминална бъбречна недостатъчност, завършила летално
Ганчева, Р., Ал. Копчев, М. Иванова, Цв. Петранова, Р. Рашков, Р. Стоилов

17:30   17:45   Клиничен случай на пациент със склеродерма-подобен синдром като кожна проява на хронична реакция на отхвърляне на присадката
Първова, И., В. Танева, Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев, Зл. Коларов

17:45   18:00   Антинуклеарни антитела и паранеопластичен синдром
Кюркчиев, Д.

18:00   18:15   Случаи с кавитации при грануломатоза на Wegener
Йонева, Цв., Р. Рашков, Д. Калинова, Я. Здравкова

18:15   18:30   Когнитвни нарушения при SLE – стойност за практиката
Здравкова, Я., Цв. Йонева, Р. Рашков

18:30   18:45   Антифосфолипиден синдром – предизвикателството на диагнозата
Стоилов, Н., Вл. Бояджиева, Р. Стоилов, Д. Фердинандов

18:45   19:00  Грануломатоза с полиангиит
Нейчева, Ст., Б. Опаранов, Р. Райчев

 

20:30              Гала вечеря  

 

18 ноември 2018 – неделя

СЕСИЯ  „ОРТОПЕДИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ

Модератор: проф. Р. Кастелов
Секретар: д-р Д. Фердинандов            

8:30     8:45     Усложнения след елективна хирургия на тазо-бедрената става при пациенти с ревматоиден артрит
Кастелов, Р.

8:45     9:00     Лечение на гонартрозата – предизвикателства в практиката
Кинов, Пл.

9:00     9:15     Остеонекроза на бедрената глава – може ли да бъде избегнато протезирането?
Кинов, Пл.

9:15     9:30   Алгоритъм на хирургично поведение при остеопоротични вертебрални фрактури – клиничен опит и анализ на литературата
Фердинандов, Д., Д. Янков, А. Бусарски, Д. Попов, П. Василева, В. Бояджиева, Н. Стоилов

9:30   9:45   Атланто-аксиална нестабилност в резултат на ретрофарингеален абсцес и спондилит на краниовертебралното съчленение – клиничен случай
Фердинандов, Д., А. Бусарски, Д. Янков, Д. Попов, П. Василева, С. Монов

9:45   10:15   КАФЕ ПАУЗА

10:15   10:35   СИМПОЗИУМ ВАЛЕНТИС

Резултати от партньорството между витамин К2 и витамин Д3 при пациенти с остеопения
Лектори: Момчева, И., Ив. Казмин, Р. Христова, М. Недкова, Д. Вълчев

10:35   11:35   СИМПОЗИУМ САНДОЗ

МЕДИКАМЕНТИТЕ НА SANDOZ В РЕВМАТОЛОГИЯТА

Модератор: проф. Р. Стоилов

Медикаментите на Sandoz в ревматологичната практика
Лектор: доц. Н. Николов  

Ехокардиографска оценка и терапевтично поведение при пациенти с белодробна артериална хипертония
Лектор: д-р Саркис Калустян 

11:35   11:55 СИМПОЗИУМ МАЙЛЪН

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОАРТРОЗАТА
Лектор: доц. М. Иванова

11:55  12:15 СИМПОЗИУМ БЕРЛИН ХИМИ

ПОДАГРА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

Модератор: проф. Зл. Коларов

Бъбречни и сърдечносъдови усложнения при подагра – резултати от крос-секционни и проспективни проучвания. Собствен опит
Лектор: д-р Р. Ганчева

12:15   13:15  ОБЯД             

 

СЕСИЯ „ВАРИЯ“    

Модератор: проф. Зл. Коларов
Секретар: д-р Д. Янева

13:15   13:30  Капанът на обичайния случай
Асенова, Р., Г. Форева, Т. Киров, Г. Цигаровски

13:30   13:45   Пиогенен спондилодисцит – серия от 5 клинични случая
Герганов, Г., Димитров Св., Христова Св., Куцарова С., Вл. Кадинов

13:45   14:00   Пурпура на Henoch-Schonlein (HSP) – клиничен случай
Димитров, Св., Св. Христова, Г. Герганов, Вл. Кадинов

14:00   14:15   Синдром на Бехчет – клинична изява, терапия, еволюция на болестта
Железарова, Б., Николов, Н.

14:15   14:30   Орален фокален синдром
Кръстева, А., Я. Истаткова, М. Такорова, Р. Коларов

14:30   14:45   Рехабилитация  при  мускулно -скелетни болки, вследствие химио и лъче-лечение при онкологични заболявания -клинични случаи
Желева, М.

14:45   15:00   Хипертрофична кардиомиопатия – отхвърлянето на диагнозата понякога е трудно
Мазнев, Ив., Л. Младенов

15:00   15:15   Навреме ли поставяме диагнозата серонегативна спондилартропатии?
Янева, Д.

15:15 ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ